0162-499400 0162-499400

Privacy policy

Bescherming van uw persoonsgegevens

Privacy policy

terug

Autobedrijf Docars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Docars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegeven zijn beschreven in dit privacy beleid.

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- op de hoogte zijn van uw rechten van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als autobedrijf Docars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, hier vragen over heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onze contactgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Docars verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- het aangaan van overeenkomsten, inclusief bijbehorende historie van werkzaamheden, onderdelen en financieel al dan niet gekoppeld aan actueel kenteken
- het versturen van direct mailing
- het overschrijven van kentekens

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gewone persoonsgegevens van u vragen:
naam, voorletters, tussenvoegsel, titels, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, kenteken voertuig en chassisnummer.

Voor het overschrijven van kentekens wordt gevraagd uw Nederlandse legitimatie of rijbewijs te tonen. Deze gegevens worden gebruikt om te verwerken in het RDW-register en worden niet bij autobedrijf Docars opgeslagen. Na verwerking in het RDW-register zijn deze niet meer zichtbaar voor autobedrijf Docars.

Graag willen wij u erop wijzen dat wij geen bijzondere persoonsgegevens van klanten bewaren.

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij:
- administratieve verwerkingen
- beheer van website en modules of formulieren daarop
- het overschrijven van kentekens
- het verlenen van pechhulp

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van de wettelijk verplichte gegevens bij het verrichten van een APK-keuring over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik aan de RDW.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn 
Autobedrijf Docars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Versie d.d. 1 juli 2023

AVG

We voldaan aan de AVG norm.

Persoonlijk

Geen gegevens aan derden.

Bewaartermijn

Niet langer dan wettelijk toegestaan.

AVG

We voldaan aan de AVG norm.

Persoonlijk

Geen gegevens aan derden.

Bewaartermijn

Niet langer dan wettelijk toegestaan.